Regulamin | §1 | §2 | §3 | §4 | §5 | §6 | §7 | §8 | §9 | §10Regulamin

Regulamin uchwalony na spotkaniu założycielskim w Gnieźnie 28 października 2006. Obecnie, w związku ze zmianą statusu Towarzystwa, został zastąpiony przez Statut.


§1

Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zwykłym.


§2


§3

Przedstawicielem uprawnionym do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz jest: Wojciech Jędraszewski


§4

Towarzystwo jest zawiązane na czas nieokreślony .Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 ze zm.).


§5


§6

Członkiem Towarzystwa może zostać:


§7

Celami Towarzystwa są:


§8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:


§9

Stowarzyszenie zwykłe o nazwie Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne działa do chwili powołania i zarejestrowania w sądzie stowarzyszenia o tej samej nazwie z osobowością prawną. W momencie zarejestrowania powyższego, Towarzystwo ulega rozwiązaniu.


§10

Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez członków założycieli.

Członkowie Założyciele: Winicjusz Dębski, Marzena Jasińska, Wojciech Jędraszewski, Jerzy Osypiuk, Dariusz Stolarski, Agata Weiss


Wersja klasyczna strony